no speech was made

posted on 18 May 2014 11:54 by lazie-style
 
 
 
 
 
 
 
อธิบายไม่ได้
ก็ยังไม่ต้องอธิบาย
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ได้ยากไปกว่านั้น
 
 
 
 
 
 
 
 
ไว้ค่อยพูด
เมื่อเรียบเรียงได้
พร้อมที่จะฟัง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอคอย
เนิ่นนาน
ต่อไป